Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

NEWS 175 S140808904 H

Spectrum

Sustainable Development Knowledge Network

"Resources - Rights - Justice"

၂၀၁၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္ က ဘားအံ ၿမိဳ႕ရွိ ေတာ္ဝင္ရတနာဟိုတယ္တြင္ ျပည္သူ႔အေျချပဳ တာ၀န္ခံယူမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အေျချပဳ တာဝန္ခံယူမႈဆိုင္ရာ မြမ္းမံသင္တန္းကို Spectrum က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။

Read more...

Spectrum အဖြဲ႔၏ စီမံကိန္း အရာရွိ Mai Julia Dawt Len Iang က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လူငယ္မ်ားပိုမိုပါ၀င္ခြင့္ရရွိေစေရးအတြက္ Login Asia က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Read more...

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေၾကာင့္ဆက္စပ္ေပၚေပါက္လာသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ားမအျမင္အေပၚ အေျခခံသည့္ သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္ကို Spectrum အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသုေတသနစာတမ္းကို ျပည့္စံုေစရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ထိုစာတမ္းမွ ေလ့လာစရာမ်ားစြာရွိသည္။

Read more...

မာစီေကာ(ျမန္မာ)၏ ျမန္မာ့မီးဖုိစီမံကိန္း (Myanmar Stoves Campaign) ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စြမ္းရည္ျမင့္ မီးဖိုမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ “စြမ္းအားျမွင့္မီးဖုိဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ” ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မႏၱေလးၿမဳိ႕ ရွိ ဟုိတယ္မႏၱေလးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Read more...

"ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားသည္အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။" လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ Spectrum ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ရယူႏိုင္ပါၿပီ။ လမ္းညႊန္ ရယူႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ လင့္ကို ႏွိပ္ပါ။

Read more...

Spectrum မွ ဆက္သြယ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးရာထူးအား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ ေခၚယူလ်က္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ (တနဂၤေႏြေန႔) ညေန ၅ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။

Read more...

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၆ လ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္အတူ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ၉.၁.၂၀၁၈ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈)ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၁၅.၁.၂၀၁၈ ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့သည္။

Read more...

Spectrum မွ စားသံုးႏိုင္သည့္ အင္းဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားအား ခန္႔အပ္ရန္ ေခၚယူလ်က္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ (ေသာၾကာေန႔) ညေန ၅ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။

Read more...

တိမ္စိုင္မ်ားၾကား ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စုစုေပါင္းေလာင္စာသံုးစြဲမႈ၏ ၈၀ရာခိုင္နႈန္းခန္႔မွာ ထင္းနွင့္ မီးေသြးျဖစ္ျပီး အာရွနိုင္ငံမ်ားအၾကား အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ေန့စဥ္ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္လည္း ယေန႔တိုင္ထင္းနွင့္ မီးေသြးအေပၚ မွီတည္ေနရျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ သစ္ေတာမ်ားထိခိုက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးအရ ထိခိုက္ျခင္းနွင့္ စီးပြားေရးအရ နစ္နာျခင္းမ်ား အစရွိသျဖင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

Read more...

Spectrum မွ ဆက္သြယ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးရာထူးအား ေခၚယူလ်က္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ (တနလၤာေန႔) ညေန ၅ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။

ေၾကညာခ်က္ရယူရန္ ေအာက္ပါလင့္ကိုႏွိပ္ပါ

Read more...

ဤရွင္းလင္းမႈ စာတမ္း၌ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဖေယာင္းတိုင္သံုးစြဲျခင္း၏ ေငြေၾကးကုန္က်မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မီးထြန္းရန္ ဆိုလာကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရန္ ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ အျခားစြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။

Read more...

Powered by KnowledgeArc