Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

1 Home

Spectrum

Sustainable Development Knowledge Network

"Resources - Rights - Justice"

Spectrum အေနျဖင့္ လူတိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိပါက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုထိ ေရာက္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ျပည့္မွီေစသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ("ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘံုအနာဂတ္"၊ ၁၉၈၇ ဘရန္႔တလန္း ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ)


ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အ ေထာက္အကူျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ အရည္အေသြး နိမ့္က်လ်က္ရွိသူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို ျမင့္မားတိုးတက္ လာေစႏိုင္သည္။

ထိုနည္းတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္သာ ဖိစီးေဆာင္ရြက္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရေပ။
သို႔ျဖစ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးကြန္ရက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအတြင္းရွိ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးအား အသိေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ခိုင္ မာအားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္ လာၿပီး ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အစိုးရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ေသာ က႑စံုပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ား အၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ဆႏၵရွိသည္။

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ယခုပင္ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အတူတကြ ခရီးဆက္ၾကပါစို႔။

2 edition book cover budget guide book sm

"ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လက္စြဲ" ကိုထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲအတြင္း စာအုပ္ရယူလိုပါက Spectrum ၏ ျဖန္႔ခ်ိေရးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ spectrum.adm@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Featured content

 • သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  ကမာၻ႔အတိုင္းအတာအရ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအံုအားနည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်မႈမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည္။

  Read more...
 • လူ႔အခြင့္အေရး

  လူ႔အခြင့္အေရး

  အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုအား လုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္ရန္ သိကၡာတရားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အရာအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

  Read more...
 • စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  ၾကြယ္၀သည့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ားကိုျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ခြဲေ၀သံုးစြဲသင့္သည္ဟု Spectrum မွ ခံယူသည္။

  Read more...
 • အျခားက႑မ်ား

  အျခားက႑မ်ား

  က်ားမေရးရာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပညာေရး ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိသည္။ နယ္ပယ္ သံုးခုသည္ Spectrumမွ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္

  Read more...

သတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္း- ၂၀၁၄ သန္းေကာင္စာရင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

24/04/2018

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈရလဒ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထိေရာက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ မူဝါဒေရးဆြဲရန္ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္သည့္ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ပါသည္။

သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ပံုရိပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အေျပာင္းအလဲအတြက္ ကာတြန္း

04/04/2018

ဤေဆာင္းပါးကို Spectrum အဖြဲ႔၏ ဒါရိုက္တာ ေဒးဗစ္အလန္က IBP ဘေလာဂ္တြင္ ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္အျဖစ္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္က အထီးက်န္ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကရက္တစ္အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္။

Spectrum က ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္(MGN) ႏွင့္အတူ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့

20/12/2017

Spectrum က ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္(MGN) ႏွင့္အတူ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့

Spectrum သည္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္ကျပဳလုပ္သည့္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ မွ ၁၆ ရက္အထိ " ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻ႔စြမ္း အင္အကူးအေျပာင္း" ဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနတာ၀န္ရွိသူမ်ားကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Spectrum အဖြဲ႔က ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့

06/12/2017

Spectrum အဖြဲ႔က ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့

ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က Spectrum အဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦတြင္ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲကို အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ခ်က္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ေရး ဆြဲထားသည့္ ကာတြန္းစာအုပ္ကိုလည္း...

Powered by KnowledgeArc