Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

1 Home

Spectrum

Sustainable Development Knowledge Network

"Resources - Rights - Justice"

Spectrum အေနျဖင့္ လူတိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိပါက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုထိ ေရာက္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ျပည့္မွီေစသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ("ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘံုအနာဂတ္"၊ ၁၉၈၇ ဘရန္႔တလန္း ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ)


ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အ ေထာက္အကူျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ အရည္အေသြး နိမ့္က်လ်က္ရွိသူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို ျမင့္မားတိုးတက္ လာေစႏိုင္သည္။

ထိုနည္းတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္သာ ဖိစီးေဆာင္ရြက္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရေပ။
သို႔ျဖစ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးကြန္ရက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအတြင္းရွိ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးအား အသိေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ခိုင္ မာအားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္ လာၿပီး ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အစိုးရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ေသာ က႑စံုပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ား အၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ဆႏၵရွိသည္။

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ယခုပင္ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အတူတကြ ခရီးဆက္ၾကပါစို႔။

2 edition book cover budget guide book sm

"ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လက္စြဲ" ကိုထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲအတြင္း စာအုပ္ရယူလိုပါက Spectrum ၏ ျဖန္႔ခ်ိေရးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ spectrum.adm@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Featured content

 • သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  ကမာၻ႔အတိုင္းအတာအရ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအံုအားနည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်မႈမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည္။

  Read more...
 • လူ႔အခြင့္အေရး

  လူ႔အခြင့္အေရး

  အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုအား လုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္ရန္ သိကၡာတရားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အရာအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

  Read more...
 • စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  ၾကြယ္၀သည့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ားကိုျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ခြဲေ၀သံုးစြဲသင့္သည္ဟု Spectrum မွ ခံယူသည္။

  Read more...
 • အျခားက႑မ်ား

  အျခားက႑မ်ား

  က်ားမေရးရာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပညာေရး ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိသည္။ နယ္ပယ္ သံုးခုသည္ Spectrumမွ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္

  Read more...

သတင္း

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္အနာဂတ္အတြက္ မူဝါဒတူ႐ူ ခ်က္မ်ား

13/11/2017

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္အနာဂတ္အတြက္ မူဝါဒတူ႐ူ ခ်က္မ်ား

“လူထုဗဟိုျပဳ စြမ္းအင္မူဝါဒ" မွတစ္ဆင့္ ကြ်န္ပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္မူဝါဒအားပိုမိုထိေရာက္လာမည္ဟု မွတ္ယူထားပါသည္။ အကယ္၍ မူဝါဒေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေသာသက္တမ္းတိုးႏိုင္ေသာ လူထုဗဟိုျပဳထားသည့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေနပါကျပည္သူလူထု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစျခင္းပိုမိုစရိတ္ထိေရာက္ၿပီးပိုမိုျမန္ဆန္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ပါဝင္မည္ဟုမွတ္ယူထားပါသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ အျမင္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ျပႆနာမ်ား

13/11/2017

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၊အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ အျမင္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ျပႆနာမ်ား

ယခုစာတမ္းငယ္တြင္ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားမွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈပံုစံကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားၿပီး ထိုေဒသမ်ားမွ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကမည္သည့္ျပႆနာရပ္မ်ားကို အႀကီးဆံုးျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္ကိုပါ ေလ့လာ ေစာေၾကာထားသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

13/11/2017

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကိုလိုအပ္သနည္း။ စာတမ္းငယ္တြင္ပါဝင္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကရင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ ေတြ႕ရွိရေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မတူညီေသာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးက ေက်းလက္တစ္ပိုင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိဘဝမ်ားကို မည္သို႔သက္ေရာက္ေစသည္ကို ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။

Spectrum (ေရာင္စဥ္လႈိင္း)၏ ကခ်င္အဖြဲ႔က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုွဇုန္းလႊာ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့

08/10/2017

Spectrum (ေရာင္စဥ္လႈိင္း)၏ ကခ်င္အဖြဲ႔က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုွဇုန္းလႊာ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့

၂၀၁၇၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ကမာၻႀကီးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္း အမွတ္ပြဲကို သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန အတူ Spectrum ကပူးေပါင္းစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

Wild Dog Design Powered by KnowledgeArc