Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

1 Home

Spectrum

Sustainable Development Knowledge Network

"Resources - Rights - Justice"

Spectrum အေနျဖင့္ လူတိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိပါက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုထိ ေရာက္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ျပည့္မွီေစသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ("ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘံုအနာဂတ္"၊ ၁၉၈၇ ဘရန္႔တလန္း ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ)


ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အ ေထာက္အကူျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ အရည္အေသြး နိမ့္က်လ်က္ရွိသူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို ျမင့္မားတိုးတက္ လာေစႏိုင္သည္။

ထိုနည္းတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္သာ ဖိစီးေဆာင္ရြက္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရေပ။
သို႔ျဖစ္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးကြန္ရက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအတြင္းရွိ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးအား အသိေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ခိုင္ မာအားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ ျမင့္တက္ လာၿပီး ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အစိုးရ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကဲ့သို႔ေသာ က႑စံုပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ား အၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ ဆႏၵရွိသည္။

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ယခုပင္ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အတူတကြ ခရီးဆက္ၾကပါစို႔။

2 edition book cover budget guide book sm

"ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လက္စြဲ" ကိုထုတ္ေ၀လိုက္ပါသည္။  စာအုပ္ရယူလိုပါက ေအာက္ပါ  Link တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Featured content

 • သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

  ကမာၻ႔အတိုင္းအတာအရ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအံုအားနည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်မႈမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည္။

  Read more...
 • လူ႔အခြင့္အေရး

  လူ႔အခြင့္အေရး

  အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုအား လုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) ပိုင္ဆိုင္ရန္ သိကၡာတရားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အရာအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

  Read more...
 • စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ

  ၾကြယ္၀သည့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ားကိုျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ခြဲေ၀သံုးစြဲသင့္သည္ဟု Spectrum မွ ခံယူသည္။

  Read more...
 • အျခားက႑မ်ား

  အျခားက႑မ်ား

  က်ားမေရးရာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပညာေရး ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးၿပီး အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိသည္။ နယ္ပယ္ သံုးခုသည္ Spectrumမွ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္

  Read more...

သတင္း

ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီးသနည္း လမ္းညႊန္စာအုပ္

09/08/2018

ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးၾကီးသနည္း လမ္းညႊန္စာအုပ္

"ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားသည္အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။" လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ Spectrum ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ရယူႏိုင္ပါၿပီ။ လမ္းညႊန္ ရယူႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ လင့္ကို ႏွိပ္ပါ။

2018 April to September Six Month Citizen Budget

31/07/2018

2018 April to September Six Month Citizen Budget

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၆ လ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္အတူ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ၉.၁.၂၀၁၈ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈)ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၁၅.၁.၂၀၁၈ ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့သည္။

Cooking in the Clouds (Myanmar Version)

16/07/2018

Cooking in the Clouds (Myanmar Version)

တိမ္စိုင္မ်ားၾကား ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စုစုေပါင္းေလာင္စာသံုးစြဲမႈ၏ ၈၀ရာခိုင္နႈန္းခန္႔မွာ ထင္းနွင့္ မီးေသြးျဖစ္ျပီး အာရွနိုင္ငံမ်ားအၾကား အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ေန့စဥ္ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္လည္း ယေန႔တိုင္ထင္းနွင့္ မီးေသြးအေပၚ မွီတည္ေနရျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ သစ္ေတာမ်ားထိခိုက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးအရ ထိခိုက္ျခင္းနွင့္ စီးပြားေရးအရ နစ္နာျခင္းမ်ား အစရွိသျဖင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

မီးထြန္းရန္ ဖေယာင္းတိုင္မွ ေနစြမ္းအင္ (ဆိုလာ)သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ က်ားမဆိုင္ရာ အျမင္

11/07/2018

မီးထြန္းရန္ ဖေယာင္းတိုင္မွ ေနစြမ္းအင္ (ဆိုလာ)သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ က်ားမဆိုင္ရာ အျမင္

ဤရွင္းလင္းမႈ စာတမ္း၌ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဖေယာင္းတိုင္သံုးစြဲျခင္း၏ ေငြေၾကးကုန္က်မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မီးထြန္းရန္ ဆိုလာကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရန္ ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ အျခားစြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။

Powered by KnowledgeArc